_accessibility/go_to_content
Zapri meni
Zapri meni
SIEN
Kontakt
Iskanje
Preklop
Torek, 1. februar 2022, Zavod za kulturo Bled

Razpis za direktorja Zavoda za kulturo Bled

Svet javnega zavoda Zavod za kulturo Bled v skladu s 36. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 96/02 – ZUJIK), 32. člena Zakon o zavodih (Uradni list RS št.12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled, (Uradni list RS št. 126/2004, 50/2012) objavlja javni razpis za prosto delovno mesto 

direktorja Zavoda za kulturo Bled (m/ž)

(šifra delovnega mesta: B017845)

1. Kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, mora poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri,
– strokovno pozna področje dela zavoda,
– pozna delovanje dejavnosti s področja kulture,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– aktivno obvlada najmanj dva svetovna jezika. 

Kandidat za direktorja je dolžan ob prijavi na razpis priložiti program poslovnega in programskega razvoja za mandatno obdobje. Zaželeno je, da kandidat k prijavi priloži tudi življenjepis, iz katerega so razvidni podatki o izpolnjevanju pogojev za zaposlitev na razpisano delovno mesto ter morebitne druge kompetence, predvsem poznavanje lokalne kulture s turizmom in drugimi dejavnostmi.

2. Opis del in nalog delovnega mesta:
– načrtuje, organizira, vodi delo in poslovanje zavoda,
– pripravi strateški načrt,
– pripravi program dela in finančni načrt,
– pripravi akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– pripravi kadrovski načrt,
– pripravi načrt nabav osnovnih sredstev, tekočega in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, za katere je tako določeno s predpisi, in zagotavlja pripravo aktov, kijih sprejema svet zavoda,
– poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za promocijo zavoda, skrbi za trženje storitev in oblikuje predlog cen storitev,
– imenuje delovne skupine ali druga delovna telesa za izvedbo določenih nalog ali proučitev posameznih vprašanj iz njegove pristojnosti,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
– odloča o razporejanju delovnega časa,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– sprejema akt o določitvi podatkov, ki štejejo za poslovno skrivnost,
– opravlja naloge po sklepu ustanoviteljice,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi odlok o ustanovitvi.

3. Pooblastila in odgovornosti:
– Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
– Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, razen pogodb o investicijah in najemnih pogodbah, katere vrednosti presegajo tiste, določene s predpisi, ki urejajo naročila malih vrednosti in za katere je potreben sklep sveta zavoda.

4. V skladu s trinajsto točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07– uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20– ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE), ki do 21. člena velja tudi za javne zavode, se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje seštejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pri dobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

5. Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
– dokazila oziroma verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerih morajo biti razvidni stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– dokazila oziroma verodostojne listine o zahtevanih delovnih izkušnjah, iz katerih je jasno razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela - datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe/tarifni razred, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu),
– dokazila, iz katerih bo jasno razvidno, da ima kandidat izkušnje na področju kulture,
– dokazila, s katerim kandidat izkazuje raven znanja dveh tujih jezikov na nivoju B2 – znanje angleškega in še enega evropskega jezika (nemški, italijanski, francoski ali španski),
– program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.

6. Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda po predhodno pridobljenem soglasju ustanoviteljice, in sicer za mandatno obdobje pet let.

7. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo najkasneje do vključno 11. 2. 2022 v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni razpis – DIREKTOR – NE ODPIRAJ« na naslov: Zavod za kulturo Bled, Cesta svobode 11, 4260 Bled. Na kuverto je treba navesti tudi pošiljatelja.

8. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je bila zadnji dan roka za prijavo poslana po pošti s priporočeno pošiljko.

9. Svet zavoda bo vsebinsko obravnaval le popolne, pravočasne in ustrezno označene vloge kandidatov.

10. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.

11. Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite pri predsedniku sveta zavoda mag. Marjanu Miklavčiču na elektronskem naslovu marjan.miklavcic@telemach.net.

12. V javnem razpisu o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.


Zavod za kulturo Bled
mag. Marjan Miklavčič,
predsednik sveta zavoda